Karneval hos grevinne Nina

16. janauar 2016 var Svein, Morten og Carl-Arne på karneval hos grevinne Nina